Trường TH Nguyễn Thái Bình


Địa chỉ: Tam Hòa - Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 05103. 892.792